Πάνω Frame [668xX]
Λογότυπο Eταιρίας [302xX]

Όλα τα όργανα μέτρησης της εταιρείας ΞΕΝΟΝ έχουν σχεδιαστεί και κατασκευάζονται από την εταιρεία μας, συνοδεύονται από φυλλάδιο οδηγιών εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης στα Ελληνικά και παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη και τεχνική υποστήριξη (service) για 10 έτη.

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποχρέωση να επισκευάσει οποιαδήποτε βλάβη του οργάνου, που οφείλεται σε κακή λειτουργία εξαρτημάτων ή συναρμολόγηση και να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωματικά εξαρτήματα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση του αγοραστή και σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η εταιρεία ΞΕΝΟΝ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει κατά την κρίση της το χρόνο, τρόπο και τόπο της επισκευής.

H εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που :

- Το όργανο χρησιμοποιήθηκε με τρόπο ακατάλληλο ή αντίθετο προς τις οδηγίες.

- Ειδικότερα επισημαίνεται ότι η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται σε απώλεια της στεγανότητας του οργάνου λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης ή χρήσης.

- Eχει υποστεί μηχανική φθορά λόγω πτώσης ή κακού χειρισμού.

- Mετετράπη ή επισκευάσθηκε από τρίτους χωρίς την έγκριση της εταιρείας μας.

Η εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα στοιχεία του οργάνου.